سهامداران دولتی
1- دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۷.۳۴%
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
۱۰%
پارک علم و فناوری استان خوزستان
۲۱.۶۶%
سهامداران خصوصی
4- شرکت فناور اندیشه گستر کامیار
۲۲%
مؤسسه اموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کارون
۱۹.۳۴%
6- شرکت نوآوران زیست بنیان آویسا
۹.۶۶%