آشنایی با اهداف صندوق پژوهش و نوآوری

– ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانتنامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نواوری و تجاری سازی نتایج پژوهشها.

– جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوقها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق

– سرمایه گذاری خطرپذیر(vc) در طرحهای پژوهشی و فناوری.

– مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکتهای پژوهشی و فناوری و دانش بنیان

– تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در قراردادبه منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و داراییها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح

– همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق

– اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری

– ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب‌وکار و نظارت، ارزشگذاری پروژهها و طرحهای پژوهشی و فناوری

– مشارکت در تدوین سیاستها و اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوقها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایتهای موجود در کشور.